اداره کل امور هیات امنا، شوراها و هماهنگی استان ها