استان کرمان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

 

کد استان

۶۵  
 

نام استان

کرمان

 
ردیف سمت نام و نام خانوادگی

مشخصات اعضاء کمیسیون

۱ دبیر هیات امنا استان دکتربابک آل طه علیرضا رزم حسینی-مجید انصاریان-دکترمحمد مهدی زاهدی-دکتر مهدی رجبعلی پور- دکترعلی اکبر حق دوست-سید یحیی جعفری-علیرضا بهرامپور-محمد حسینی-محمود دعایی-محسن صفریان-دکترابوالفضل جعفر قلیخانی-دکترعلی مصطفوی
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان محمود آقاجانی  
۳ شورای دانشگاه استان دکتربابک آل طه دکتر محسن پورنامداری-دکتر ابراهیم خراسانی پاریزی-دکتر کمال جوانمرد-حمید سرحدی-مجید خزاعی-محسن صفریان-دکتر کاظم نعمت الله زاده ماهانی -دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی-دکتر محمد محمودی میمند-اصغر پوربهزادی-محمد فرشاد-حجت صفری
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتربابک آل طه محسن صفریان-دکتر علی مصطفوی-محمود آقاجانی-دکتر محمد مهدی فروغی-دکتر حسن افتخار-دکتر اسدالله رضوی-دکتر ابوالفضل جعفر قلیخانی
۵ کمیسیون معاملات دکتربابک آل طه دکتر سید رامین طباطبایی-علیرضا فخرآبادی-حامد رفیعی
۶ حسابرس روح الله توکلی زاده
۷ عامل خزانه دار علیرضا فخرآبادی
۸ کمیته انتصابات دکتربابک آل طه محمود آقاجانی- محمدحسین متقی پیشه
۹ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتربابک آل طه دکتر محمد مهدی فروغی-احمد امیری خراسانی-علی اکبر روحانی-محمدرضا امینی-حمید انصاریان-جواد معین الدینی
۱۰ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر حسین میرزاده دکتر حمدالله منظری توکلی-دکتر علیرضا منظری توکلی-دکتر دادخدا غضنفری-دکتر حسین امیری-دکتر فرامرز صادقی-دکتر محمدعلی طاهر
۱۱ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر محمد مهدی فروغی عباس نورالدینی-محسن محسنی-هوشمند اسفندیار-آرزو پاینده-محسن آل طه-محمدحسن شیرزادی-عظیم محمدخانی-سید جمال الدین امام جمعه-علی یعقوبی-حسن سبزعلیان-روح الله چراغپور
۱۲ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر علی امیری محمد خواجه زاده-مجید معصومی-واله جلالی-محمد اکبریان-کاووس سلیمانی-حمید محمدی علی آبادی-مسعود بهشتی راد – اکبر اسدی-امید طیاری-عبدالله یزدی
۱۳ رئیس شورای اداری و مالی دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی علیرضا زینلی نژاد-حسین ایروانی-رسول نادری دهنوی-نادر مدافع بهزادی-حسین محمدی-حسین محمد بیگی-عباس اکبرزاده-محمدحسین نکویی-حسین زین الدینی-منصور عالمزاده-محبوبه شفیعی نژاد
۱۴ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتربابک آل طه  
۱۵ رئیس شورای عمرانی دکتر سید رامین طباطبایی مهدی شاهرخی-عباس مهرابی-سعید میرزایی-احد شفیع زاده-محسن محمدی زاده-مهدی اندرخورد
۱۶ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر کمال جوانمرد عباس نورالدینی-محسن محسنی-هوشمند اسفندیار پور-حسن سرحدی-روح الله افضلی گروه-سید مصطفی ترابی پور-سید جمال الدین امام جمعه-مهدی حسنی باقری-حسین سبزعلیان-حجت بابایی-جهانبخش لورگی پور-مجتبی عرب نژاد
۱۷ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی محمد هادی طاهری  
۱۸ کارشناس امور پژوهش و فناوری مطهره وکیلی  
۱۹ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی رضوان محمد رفیعی  
۲۰ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فر هیخته علی اکبر ثابتی پور  
۲۱ اپراتور ۱ ثریا ترک زاده  
شماره تماس
دبیر هیات امنای استان دکتر بابک آل طه ۰۳۴۳۳۲۱۱۴۰۵-۰۳۴۳۳۲۱۱۴۰۴
رئیس دبیرخانه هیات امنای استان دکتر محمود آقاجانی ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۰-۰۳۴۳۱۳۲۱۷۷۹