واحد جامع مستقل نجف آباد اصفهان

ساختار تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد اصفهان

کد واحد دانشگاهی

۱۵۰
نام واحد دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  جامع مستقل نجف آباد

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضاء شورا/ کمیسیون

۱ دبیرهیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد دکتر سید محمد امیری  
۲ رئیس دبیرخانه هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد ابراهیم خردمند  
۳ شورای دانشگاه دکتر سید محمد امیری  
۴ کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد دکتر سید محمد امیری  
۵ کمیسیون معاملات  

دکتر سید محمد امیری

ابراهیم خردمند –  احمد قدیریان

فیروز نجفی- دکتر رضا عباسیان

رسول خانی کریم محمدی

۶ حسابرس سازمان مرکزی  
۷ عامل خزانه دار رسول خانی  
۸ بازرس سازمان مرکزی  
۹ کمیته انتصابات سازمان مرکزی  
۱۰ هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان دکتر سید محمد امیری  
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیأت امنا سازمان مرکزی  
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر مسعود کثیری  
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر رضا ابراهیمی  
۱۴ رئیس شورای اداری ومالی ابراهیم خردمند  
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان  
۱۶ رئیس شورای عمرانی مهندس احمد قدیریان  
۱۷ رئیس شورای دانشجویی ، فرهنگی و ورزشی دکتر حسین سلیمانی  
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته  
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی محمد کبیرزاده  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری دکتر امیر گندمکار  
۲۱ کارشناس اداری،‌مالی،برنامه ریزی و عمرانی کریم محمدی  
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی وزنان فرهیخته ناصر یزدانی  
۲۳ اپراتور ۱  
۲۴ اپراتور ۲  

 

اطلاعات دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان

ردیف

پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن

دورنگار

۱ دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد دکتر سید محمد امیری ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۰ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۱
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد ابراهیم خردمند ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۳ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۳
۳ مسئول دفتر رئیس دبیرخانه هیات امنای  دانشگاه آزاد اسلامی      
۴ رئیس شورای دانشجویی فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد دکتر حسین سلیمانی ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۶ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۶
۵ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد دکتر مسعود کثیری ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۴ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۴
۶ رئیس شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد مهندس احمد قدیریان ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۷ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۷
۷ رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد دکتر رضا ابراهیمی ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۸ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۸
۸ خزانه دار و بازرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد رسول خانی ۰۳۱۴۴۲۹۱۰۶۰ ۰۳۱۴۴۲۹۱۰۶۰
۹ دبیر هیات اجرایی جذب دکتر مسعود کثیری ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۴ ۰۳۱۴۲۲۹۱۰۰۴
۱۰ حسابرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد سازمان مرکزی