استان کهگیلویه و بویراحمد

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد

کد استان ۷۱
نام استان کهگیلویه و بویراحمد
ردیف سمت نام و نام خانوادگی(مسئول) مشخصات اعضای شورا/کمیسیون
۱ دبیر هیات امنا استان دکتر علی آل بویه
۲ رئیس دبیرخانه هیات امنا استان دکتر سید احسان امیرحسینی
۳ شورای دانشگاه استان دکتر سید احسان امیرحسینی
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان دکتر علی آل بویه دکتر مهراورنگ قایدی، دکتر هیبت اله صادقی، دکتر کرم اله دانش فرد، دکتر مازیار صابری، دکتر ایداله ملک زاده، دکتر عبدالرحمن افضلیان
۵ کمیسیون معاملات مژگان منصوری دکتر علی آل بویه، عبدالرحمن آروین، مریم خسروی
۶ حسابرس فریبرز عوض زاده
۷ عامل خزانه دار مژگان منصوری
۸ بازرس سید عبداله حسینی
۹ کمیته انتصابات دکتر سید احسان امیرحسینی دکتر علی آل بویه
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر علی آل بویه سهراب براتی، دکتر علی جمادی، سید حکمت اله هاشمی پور، دکتر محمد شفیعی، دکتر نورمحمد علیپور خشاب، دکتر هیبت اله صادقی، دکتر آسمانه، دکتر یعقوب زراعت کیش، مجتبی عوض پور (کارشناس دبیرخانه جذب)
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر سید احسان امیرحسینی دکتر حسین فیاض بخش،دکتر عبدالصمد کلیدری، دکتر مهران جعفری، زریر صالح پور، دکتر مسعود عابدی، خانم زهرا حسینی، سید حکمت اله هاشمی پور
۱۲ رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی استان دکتر اسداله ملک زاده
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر صمد نجاتیان
۱۴ رئیس شورای اداری مالی محسن احمدی
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان مازیار صابری
۱۶ رئیس شورای عمرانی عبدالرحمن آروین
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی عبدالرحمن افضلیان
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته زهراالسادات حسینی،خدیجه توفیقیان،مینا اسلامی
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی عطاء کرمی
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری عطاء کرمی
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی مژگان منصوری
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته مژگان منصوری
۲۳ اپراتور بلور خالق پناه
۲۴ اپراتور

 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فاکس
۱ دکتر علی آل بویه دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۳۳۱۳۰۰۱ ۳۳۳۱۲۲۰۰
۲ دکتر سیداحسان امیر حسینی سرپرست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۳۳۱۳۹۲۹
۳ عطاء کرمی مسئول دفتر سرپرست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ۳۳۳۱۳۰۰۱ ۳۳۳۱۲۲۰۰
۴ دکتر عبدالرحمن افضلیان رئیس شورای دانشجویی فرهنگی ورزشی استان ۳۲۲۶۸۹۳۹ ۳۲۲۶۸۹۳۹
۵ دکتر اسداله ملک زاده رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی استان ۳۲۳۳۰۵۳۳ ۳۲۳۳۲۰۰۳
۶ مهندس عبدالرحمن آروین رئیس شورای عمرانی استان ۳۳۳۱۲۴۷۶ ۳۳۳۱۲۴۷۶
۷ دکتر صمد نجاتیان رئیس شورای پژوهش و فناوری استان
۸ مژگان منصوری خزانه دار استان
۹ زریر صالح پور دبیر هیات اجرایی جذب استان ۳۳۳۱۴۲۲۴
۱۰ دکتر فریبرز عوض زاده حسابرس استان
۱۱ سید عبداله حسینی بازرس استان ۳۳۳۱۳۰۰۱ ۳۳۳۱۲۲۰۰
۱۲ مازیار صابری رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان ۳۳۳۱۲۵۲۹ ۳۳۳۱۲۵۲۹
۱۳ محسن احمدی رئیس شورای اداری مالی ۳۲۳۳۵۹۰۸ ۳۲۳۳۲۰۰۳
۱۴ زهراالسادات حسینی،خدیجه توفیقیان،مینا اسلامی رئیس شورای زنان فرهیخته
۱۵ عطاء کرمی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
۱۶ عطاء کرمی کارشناس امور پژوهش و فناوری
۱۷ مژگان منصوری کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی
۱۸ مژگان منصوری کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته
۱۹ بلور خالق پناه اپراتور

 

ضمناً آدرس ایمیل دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد kbdabirkhane@gmail.com می باشد.

پیش شماره تلفن های استان کهگیلویه و بویراحمد ۰۷۴ می باشد.