استان ایلام

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

کد استان

۲۵

نام استان

ایلام

ردیف سمت نام و نام خانوادگی مسئوول

مشخصات اعضای شورا/کمیسیون

 

۱ دبیر هیات امنا استان دکتر شهریار عباسی
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان عادل نوروزی شمس الدین جمالی-محمد حسین امامی-کیومرث احمدی-احمد بیگلری-رحیم محمدی ایلامی-منصور احمدی-شهرام مامی-مجتبی مرادپور-رحمت الله محمدی پور-بهروز صالحی-نصرت الله حیدری-سارا فلاحی-علی نجفی-فرزاد سپهری راد-فریبا باقریان-علی رضایی
۳ شورای دانشگاه استان دکتر شهریار عباسی شهریار عباسی-محمد علی کرمی-رحیم انصاری پور-حمدالله جایریوند-جهانبخش مرادی-آرش نادمی-حسین پیمان-روسای شوراهای تخصصی استان
۴ کمیسیون دائمی هیات امنا استان شهریار عباسی شهریار عباسی -علیرضا پورسعید -محمد نقی رحمتی -محمد رضا جعفریان -سارا فلاحی منصور احمدی
۵ کمیسیون معاملات شمس الدین جمالی شهریار عباسی-شمس الدین جمالی-بهروز صالحی-مهناز مومنی-رئیس واحد دانشگاه ذیربط حسب مورد
۶ حسابرس محمدحسین امامی
۷ عامل خزانه دار شمس الدین جمالی
۸ بازرس کیومرث احمدی
۹ کمیته انتصابات دکتر شهریار عباسی شهریار عباسی- عادل نوروزی- نصرت اله حیدری- علیرضا پورسعید- سارا فلاحی
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان احمد بیگلری شهریار عباسی -مهدی همتی- علیرضا طاهری- منصور احمدی- علیرضا پور سعید-ابراهیم مرادی
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان رحیم محمدی ایلامی عادل نوروزی -جهانشاه محمد زاده -اردشیر شیری -افرا خسروی- شمس الدین جمالی
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی منصور احمدی محسن صیدی -رحیم انصاری پور -مهدی فاضلی- ابوذر محمدی -جهانبخش مرادی- حمید مجیدی- حمید خانیان- شهرام جمالی نصاری
۱۳ رییس شورای پژوهش و فناوری استان شهرام مامی شهرام مامی-یاسر لطفی-حسین پیمان-حمداله جایروند-آرش نادمی-راحیل جلیلیان-جهانبخش مرادی-لیلی رنجبر -محمد علی کرمی
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی مجتبی مرادپور حمداله جایروند -آیت تمری نیا-حمید خانیان-صادق رحیم زاده-مجتبی مرادپور -ابراهیم بهروزه- فریدون شیرزادی
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان رحمت اله محمدی پور رحمت اله محمدی پور-محمد علی کرمی-روح اله سهرابی-حسین پیمان-فریدون شیرزادی-حمداله جایروند-آرش نادمی-حمید خانیان – جهانبخش مرادی
۱۶ رئیس شورای عمرانی بهروز صالحی محمد علی کرمی -حسین پیمان-رحیم انصاری پور-جهانبخش مرادی-حمداله جایروند -آرش نادمی-حمید خانیان
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی نصرت اله حیدری عباس ملکی -شهرام جمالی-حمید خانیان-حمید مجیدی-ابوذر محمدی-مهدی فاضلی-فریدون شیرزادی-محسن صیدی
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته سارا فلاحی
۱۹ و ۲۰ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی  و امور پژوهش و فناوری علی نجفی
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی محمد حسین امامی
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فر هیخته فرزاد سپهری راد
۲۳ اپراتور ۱ فریبا باقریان
۲۴ اپراتور ۲     –

   

 اطلاعات دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن فاکس
۱ دکتر شهریار عباسی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۰۸۴۳۲۲۲۴۸۲۷ ۰۸۴۳۲۲۲۷۵۳۱
۲ آقای عادل نوروزی رئیس دبیرخانه هیات امنا استان ۰۸۴۳۲۲۲۷۵۳۲ ۰۸۴۳۲۲۲۱۷۲۱
۳ علی رضایی مسئوول دفتر، اپراتور و نیروی خدماتی ۰۸۴۳۲۲۲۷۵۳۲ ۰۸۴۳۲۲۲۱۷۲۱
۴ دکتر نصرت الله حیدری رئیس شورای دانشجویی فرهنگی ورزشی استان ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۷۲ ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۷۲
۵ دکتر منصور احمدی رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی استان ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۷۴ ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۷۴
۶ مهندس بهروز صالحی رئیس شورای عمرانی استان ۰۸۴۳۲۲۲۲۷۷۲ ۰۸۴۳۲۲۲۲۷۷۲
۷ دکتر شهرام مامی رئیس شورای پژوهش و فناوری استان ۰۸۴۳۲۲۴۶۰۴۵ ۰۸۴۳۲۲۴۶۰۴۵
۸ آقای شمس الدین جمالی خزانه دار  استان ۰۸۴۳۲۲۲۸۲۰۱ ۰۸۴۳۲۲۲۸۲۰۱
دکتر کیومرث احمدی بازرس استان ۰۸۴۳۲۲۲۸۲۰۶ ۰۸۴۳۲۲۲۸۲۰۶
۹ آقای یونس عزتی دبیر هیات اجرایی جذب استان ۰۸۴۳۲۲۲۴۸۶۹ ۰۸۴۳۲۲۲۸۰۷۴
۱۰ آقای محمد حسین امامی حسابرس استان ۰۸۴۳۲۲۲۸۲۰۱ ۰۸۴۳۲۲۲۸۲۰۱