استان کردستان

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان

کد استان:

۶۲

 
نام استان:
کردستان
ردیف
سمت
نام و نام خانوادگی (مسئول)
مشخصات اعضا
۱ دبیر هیات امنای استان  دکتر محمدقربان کیانی  
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنای استان دکتر مظفر یکتایار حجت الاسلام حسینی شاهرودی، دکتر سعید صادقی بروجردی، دکتر شاهین فکور، عبدالمحمد زاهدی، دکتر امیر عباس رفعتی، دکتر طیب قدیمی،  حجت الاسلام محرم بیابنی، دکترسید صادق زمانی،  دکتر عبدا.. سلیمی، دکتر جهانشیر امینی، حجت الاسلام سید موسی موسوی، ماموستا محمد محمدی، دکتر عثمان باقدم، دکتر بهمن عسگری
۳ شورای دانشگاه استان دکتر محمدقربان کیانی کلیه روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان
۴ کمیسیون دائمی هیات امنای استان دکتر مظفر یکتایار دکتر عبداله رفاعی، بیژن خزدوزی، دکتر محمد صدیق ثابتی، دکتر هیرش سلطانپناه، عطا شاکریان، دکتر پیمان امینی، دکتر ارکان شریفی، قاصدک یزدانپرست، ناهید همتی
۵ کمیسیون معاملات دکتر محمدقربان کیانی  اله رضا مرادی گروسی، هادی محمدی، محمود رحمانی، حمید فرزانگان
۶ حسابرس  بیژن خزدوزی  
۷ عامل خزانه دار مرتضی فاتحی پور  
۸ بازرس    
۹ کمیته انتصابات دکتر محمد قربان کیانی  
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر محمد قربان کیانی دکتر محمدشرف بیانی، حجت الاسلام محرم بیابانی، دکتر سید صادق زمانی، دکتر محمد علی نظری
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان دکتر مظفر یکتایار حمید فرزانگان، دکتر آرش سیاری، دکتر محمد امیری اندی، مرتضی فاتحی پور، دکتر عادل صلواتی
۱۲ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر محمد شرف بیانی  
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر کیوان شافعی  
۱۴ رئیس شورای اداری و مالی آقای محمود رحمانی  
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر عبدالناصر شجاعی  
۱۶ رئیس شورای عمرانی  اله رضا مرادی گروسی  
۱۷ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر عثمان باقدم  
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته دکتر شهناز محمدی مجد  
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی شیدا شاه غیبی  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری شایسته خزانی   
۲۱ کارشناس اداری، مالی، برنامه ریزی و عمرانی فاطمه کاظمی  
۲۲ کارشناس امور دانشجویی، فرهنگی، ورزشی و زنان فرهیخته شایسته خزانی   
۲۳ اپراتور ۱ مهدی رحیمی  
۲۴ اپراتور ۲    
          شماره  تماس:    
  دبیر هیات امنای استان  دکتر محمدقربان کیانی تلفن:    ۰۸۷۳۳۲۸۹۴۳۰
  فاکس:   ۰۸۷۳۳۲۴۷۷۱۳
  رئیس دبیر خانه هیات امنای استان دکتر مظفر یکتایار تلفن:      ۰۸۷۳۳۲۸۷۶۶۱
  فاکس:    ۰۸۷۳۳۲۸۷۶۶۲