استان قزوین

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین

کد استان

۵۹

نام استان

قزوین

ردیف سمت نام و نام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضاء کمیسیون

۱ دبیر هیات امنا استان دکتر مرتضی موسی خانی
۲ رئیس دبیر خانه هیات امنا استان دکتر محمد عطایی
 

۳

 

 

شورای دانشگاه استان

 

دکتر مرتضی موسی خانی

آقایان: دکتر عباس جهانبخشی، دکتر رضا شعبان نژاد، دکتر محسن علی اکبری، خسرو مهرعلیان، محمد هادی جعفری، دکتر اسماعیل زینالی، دکتر بهرام کیمیا قلم، دکتر بیت اله اکبری مقدم، محمد حسین اسدی، سرکار خانم سیده زهرا موسوی
 

۴

 

 

کمیسیون دائمی هیات امنا استان

 

دکتر مرتضی موسی خانی

آقایان: دکتر محمد عطایی، پروفسور الوانی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حیدری، دکتر عباس جهانبخشی ، دکتر رضا شعبان نژاد، دکتر علی شاه حسینی، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
۵ کمیسیون معاملات دکتر مرتضی موسی خانی آقایان: سعید قوامی، دکتر محمدحسین اسدی، حاج محمدی ها
۶  

هیات اجرایی جذب هیات علمی استان

 

دکتر مرتضی موسی خانی

آقایان: دکتر اسماعیل زینالی، دکتر علی صفری واریانی، دکتر محمدحسین حامدی، دکتر مرتضی خضری، دکتر کمال رهبری منش، محمد عطایی، دکتر علی شاه حسینی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حیدری
۷ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دکتر مرتضی موسی خانی آقایان: دکترسید حسن میرحسینی دیلمان، مهندس یعقوب کارگرزاده، مهندس فرهاد عبدالله زاده، مهندس علی ارباب، مهندس محمود درودیان، مهندس فرخ شریعت
۸ کمیته انتصابات دکتر مرتضی موسی خانی آقایان: دکتر محمد عطایی، دکتر داریوش فامیلی، مهندس سید حسین میرشجاعی، مهندس محمدحسین رضایی
 

۹

 

 

کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا استان

 

دکتر محمد رضا نوروزی

آقایان: فریدون همتی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علیخانی، دکتر مهرام، دکتر محسن بهشتی سرشت، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن باریک بین، دکتر حسین سلطانزاده، دکتر محمدباقر منهاج، مرتضی محمد خان
۱۰ رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر اسماعیل زینالی خسرقی آقایان: علی پرهیزکاری، دکتر داود محمد زمانی
۱۱ رئیس شورای پژوهش و فناوری دکتر بهرام کیمیا قلم سرکار خانم دکتر مهرانگیز قاضی، آقای دکتر کاظمی محسن آبادی
۱۲ رئیس شورای اداری و مالی آقای محمدهادی جعفری آقایان: جعفر تابش، ابوالفضل صفیعی پور
۱۳ رئیس شورای عمرانی آقای محمدحسین اسدی آقایان: دکتر کمال رهبری منش، مهدی محرم پور
۱۴ رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی دکتر بیت اله اکبری مقدم آقای سید مهدی سیاپوش
 

۱۵

 

 

رئیس شورای زنان فرهیخته

 

سر کار خانم سیده زهرا موسوی

خانم ها: منیره سیدی، سمیه کلهر، فرشته غیاثوند غیاثی، مهرنوش ذوقی توتکابنی، مریم نجف آبادی، فاطمه صدر

آقایان: دکتر عباس جهان بخشی، دکتر رضا شعبان نژاد، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای صفی‌خانی

۱۶ حسابرس آقای سیدرضا کیاموسوی
۱۷ عامل خزانه دار آقای سعید قوامی

 

 

اطلاعات دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین

ردیف

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن

فاکس

۱ دکتر مرتضی موسی خانی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۸ ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۹
۲ دکتر محمد عطایی رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۶ ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۶
۳ دکتر مرتضی موسی خانی رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۸ ۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۹
۴ دکتر اسماعیل زینالی خسرقی رئیس شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۲۸۳۳۶۷۰۱۲۲ ۰۲۸۳۳۶۷۰۱۲۲
۵ دکتر بهرام کیمیا قلم رئیس شورای پژوهش و فناوری ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۴ ۰۲۸۳۳۶۷۵۷۸۴
۶ آقای محمد هادی جعفری رئیس شورای اداری و مالی ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۶ ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۶
۷ آقای محمدحسین اسدی رئیس شورای عمرانی ۰۲۸۳۵۲۷۰۱۳۹ ۰۲۸۳۵۲۷۰۱۳۹
۸ دکتر بیت الله اکبری مقدم رئیس شورای دانشجویی، فرهنگی و ورزشی ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۲ ۰۲۸۳۳۶۷۰۰۵۲
۹ خانم سیده زهرا موسوی رئیس شورای زنان فرهیخته ۰۲۸۳۳۶۸۳۴۳۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۰۹۶
۱۰ آقای سید سعید قوامی عامل خزانه داری ۰۹۱۲۴۸۱۶۶۲۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۰۹۸
۱۱ آقای سیدرضا کیاموسوی حسابرس ۰۹۱۲۷۸۴۶۵۵۹ ۰۲۸۳۳۶۸۲۹۸۸
۱۲  

آقای محمد جعفرنژاد

 

کارشناس امور پژوهش و فناوری

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

 

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۱۳  

خانم اعظم نصیری نژاد

 

کارشناس اداری،مالی،برنامه ریزی و عمرانی

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۸

۱۴  

آقای محمد مهدی فتاحی

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی ۱۰۳۹