استان البرز

ساختار تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

کد استان

۲۳  

نام استان

البرز

ردیف سمت نام نام خانوادگی مسئول

مشخصات اعضای شورا/کمیسیون

۱ دبیر هیات امناء استان دکتر بهروز میرزا  
۲ رئیس دبیرخانه هیات امناء استان دکتر جواد یعقوبی درابی  
۳ شورای دانشگاه استان دکتر بهروز میرزا دکتر محمد رضا عسکری-  دکتر سید شاپور رضا شجاعی – دکتر احمد جهان لتیباری-               دکتر علیرضا شقایق- دکتر امیر بابک مرجانی- دکتر سید غنی افتخاری -آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی-  دکتر  محمد مهدی شاه حسینی-دکتر جواد یعقوبی درابی
۴ کمیسیون دائمی هیات امناء استان دکتر بهروز میرزا دکتر جواد یعقوبی درابی-دکتر عباسعلی زالی- دکتر شهربانو عریان-دکتر سید شاپور رضا شجاعی-حجت الاسلام امن اله فرید-دکتر محمد رضا عسکری-دکتر میر ابراهیم صدیق- دکتر مهران روح نیا
۵ کمیسیون معاملات دکتر بهروز میرزا دکتر سید غنی افتخاری-حسین ذبیحی سیف
۶ حسابرس دکتر علی حبیبی  
۷ عامل خزانه دار    
۸ بازرس    
۹ کمیته انتصابات دکتر بهروز میرزا دکتر جواد یعقوبی درابی- دکتر علیرضا  هژبری – دکتر پریچهر شاهسوند بغدادی-                     دکتر مهران فرهودی مقدم
۱۰ هیات اجرایی جذب هیات علمی استان دکتر بهروز میرزا دکتر علیرضا شقایق-دکتر حسن شوندی-دکتر سید شاپور رضا شجاعی-حجت الاسلام امن اله فرید-دکتر حسن احدی-دکتر امیر صفاری
۱۱ کمیته نظارت بر مصوبات هیات امناء استان   دکتر احمد جهان لتیباری- دکتر آژنگ تاجدینی-دکتر علیرضا مصدق-دکتر حسن احدی-          دکتر علی مهدی زاده شهریحجت الاسلام مسعود مرادی – دکتر خسرو مالک نژاد آقای محسن کونانی
۱۲ رئیس شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی استان دکتر علیرضا شقایق دکتر امیر مقتدایی راد- دکتر سهیلا ذوقی آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی
۱۳ رئیس شورای پژوهش و فناوری استان دکتر احمد جهان لتیباری دکتر سید غنی افتخاری-دکتر محمد رضا عسکری -آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی
۱۴ رئیس شورای اداری مالی استان دکتر امیر بابک مرجانی آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی – آقای اسماعیل ابراهیمی- آقای سید محمد حسینی
۱۵ رئیس شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان دکتر بهروز میرزا دکتر سید غنی افتخاری- دکتر محمدرضا عسکری- آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی
۱۶ رئیس شورای عمرانی استان دکتر سید غنی افتخاری دکتر محمد پور نبوی- دکتر محمد رضا عسکری- آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی
۱۷ رئیس شورای دانشجویی ، فرهنگی و ورزشی استان دکتر سید شاپور رضا شجاعی آقای علیرضا محمدی نژاد گنجی – دکتر سهیلا ذوقی – دکتر امیر مقتدایی راد
۱۸ رئیس شورای زنان فرهیخته استان دکتر زرین تاج پرهیزگار دکتر منیره سید مظهری
۱۹ کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی آقای بهروز عزیزی  
۲۰ کارشناس امور پژوهش و فناوری آقای بهروز عزیزی  
۲۱ کارشناس اداری مالی ، برنامه ریزی  و عمرانی آقای علی کوهستانی  
۲۲ کارشناس امور دانشجویی ، فرهنگی ، ورزشی     و زنان فرهیخته خانم سیده زهرا مولاهویزه  
۲۳ اپراتور  یک خانم سمیه ظهرابی  
۲۴ اپراتور  دو  
شماره تماس
  دبیر هیات امناءی استان

 

دکتر بهروز میرزا تلفن :۳۴۴۳۶۹۷۸-۰۲۶

فاکس:۳۴۴۳۹۱۲۵-۰۲۶

  رئیس دبیرخانه هیات امناء استان

 

دکتر جواد یعقوبی درابی تلفن :۳۴۴۰۰۶۱۹-۰۲۶

فاکس:۳۴۴۰۳۰۷۷-۰۲۶